播放记录

清空

选集/更新 切换线路

小小少年详情

年轻艺人化身“自然研究员”带着4-6岁的萌娃们一起出行,大小朋友分队合作,通过一系列游戏和体验活动收集自然元素,唤醒感知力,加深对自然的理解和彼此的友情。

小小少年拼音解读

nián qīng yì rén huà shēn “zì rán yán jiū yuán ”dài zhe 4-6suì de méng wá men yī qǐ chū háng ,dà xiǎo péng yǒu fèn duì hé zuò ,tōng guò yī xì liè yóu xì hé tǐ yàn huó dòng shōu jí zì rán yuán sù ,huàn xǐng gǎn zhī lì ,jiā shēn duì zì rán de lǐ jiě hé bǐ cǐ de yǒu qíng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

网友评论

联系客服

微信扫一扫联系我们